img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-1-2022 01:18

Belangstellenden kunnen land­bouw­grond pach­ten van de provincie Limburg

Limburg - 14 januari 2022 - De Provincie Limburg biedt landbouwgronden voor pacht aan. Belangstellenden - (bedrijfsmatige) landbouwers, natuurverenigingen, imkers, wildbeheereenheden en particuliere initiatieven - kunnen hun interesse kenbaar maken. Dit kan tot maandag 24 januari, 17.00 uur. Met de nieuwe 'Uitvoeringsnota pacht 2022' wil de Provincie actief sturen op de uitgifte van landbouwgronden om zo maximaal maatschappelijk rendement te behalen.

img

De wijze van uitgifte van deze gronden is gebaseerd op de Uitvoeringsnota Pacht 2022, die op 14 december jongstleden door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Aan de hand van deze nota en de beschreven systematiek gaat de Provincie haar gronden vanaf 2022 in pacht uitgeven.

Met de Uitvoeringsnota Pacht 2022 streeft de Provincie Limburg naar maximaal maatschappelijk rendement.

U kunt uw interesse in de te verpachten percelen registreren via het belangstellingsregistratieformulier

Beschikbare kavels

De beschikbare kavels zijn gedigitaliseerd middels kaarten per gemeente. Per kavel is een kaart beschikbaar met de beschrijving van de maatschappelijke doelen die met deze kavel gediend kunnen worden, de kadastrale percelen, de oppervlakte, de beoogde pachtprijs en uitgifteduur. 

Toewijzing van de pachtgrond

Landbouwers en andere geïnteresseerden kunnen zich, registreren als  belangstellende. Zij vermelden bij de belangstellingsregistratie of en hoe zij bijdragen aan het verwezenlijken van de maatschappelijke doelen en het duurzaam bodembeheer. Bij de toewijzing wordt beoordeeld bij welke belangstellende de pachtgrond het best rendeert.

Meer informatie over de procedure, over de te verpachten percelen, prijsstelling enz. kunt u vinden op de website van de Provincie Limburg.  

Stockfoto DeltaLimburg.nl
140122/HvL

Wellicht interessant