img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

16-11-2022 17:05

Informatiebijeenkomst opknapbeurt hoogspanningsverbinding Maasbracht-Eindhoven

Leudal/Maasgouw - 16 november 2022 - De hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven moet een flinke opknapbeurt krijgen. Er zijn enkele vergunningen voor nodig om dat te kunnen doen. De ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage. Op dinsdag 22 november wordt in Maasbracht een inloopavond georganiseerd (eerder ook nog in Asten en Helmond). Belangstellenden zijn welkom om  vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. 

img

Stand van zaken

De ontwerpbesluiten voor dit project liggen van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 ter inzage. In diverse lokale media en in de Staatscourant van 3 november 2022 is kennisgeving gedaan van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?

De aanvragen, de ontwerpbesluiten en andere relevante stukken kunt u inzien:

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Van vrijdag 4 november tot en met donderdag 15 december 2022 kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen, bij voorkeur via het digitale reactieformulier. Reacties via e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

U kunt uw zienswijze ook sturen naar:

Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt - BBB 380 kV Maasbracht - Eindhoven - Zienswijze
Postbus 111
9200 AC Drachten

U kunt uw zienswijze mondeling geven tijdens de informatieavond(en) (zie hieronder) of door op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bellen met Bureau Energieprojecten, telefoonnummer 070 - 379 89 79.

U wordt verzocht duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze betrekking heeft. Bureau Energieprojecten zorgt ervoor dat alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde gezagen.

Informatieavonden

Op 15, 17 en 22 november 2022 worden inloopavonden georganiseerd. U bent van harte welkom om op (één van) deze avonden vragen te stellen en bij de diverse stands informatie te krijgen over het project en de procedure. Medewerkers van het de ministeries van EZK, BZK en van TenneT en het RIVM zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Er is geen plenair deel met presentaties of toelichtingen. U kunt vrij in- en uitlopen op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur.

De avonden vinden plaats op:

  • Dinsdag 15 november 2022, in Wijkhuis ‘t Brandpunt, Biezenlaan 29, Helmond
  • Donderdag 17 november 2022, in Best Western Hotel, Nobisweg 1, Asten
  • Dinsdag 22 november 2022, in Zalencentrum de Spil, Suikerdoossingel 55-57, Maasbracht

Op donderdag 24 november 2022 wordt ter aanvulling op de inloopbijeenkomsten een online bijeenkomst georganiseerd via Zoom. Deze digitale bijeenkomst vindt plaats van 19.00 - 20.00 uur.
Voor deze online bijeenkomst kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u een link voor deelname.

Persoonsgegevens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. Zie ook de privacyverklaring van RVO.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden beoordeeld en betrokken bij de definitieve besluitvorming. De definitieve besluiten zullen naar verwachting binnen enkele maanden na 15 december 2022 worden genomen. Daarbij wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd op dezelfde plaatsen als waar nu de ontwerpbesluiten ter inzage liggen.

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio!

Stockfoto
161122/HvL

Wellicht interessant