img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

29-8-2023 11:20

Inloopavond over herinrichting uiterwaarden Maas bij Ohé en Laak en Stevensweert

Stevensweert - 29 augustus 2023 - Rijkswaterstaat heeft voor 7 locaties langs de Maas tussen Ohé en Laak en Reuver een zogenoemde Kennisgeving Participatie gepubliceerd, om zo iedereen te laten meedenken over de ecologische maatregelen die hier in voorbereiding zijn. Op dinsdag 12 september organiseert Rijkswaterstaat een inloopbijeenkomst in Stevensweert over de plannen bij Ohé en Laak/Stevensweert. Iedereen is welkom, vooraf aanmelden is niet nodig. 

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de grote rivieren, dus ook bij de Maas. Een belangrijke basis hiervoor is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Verbinding

Het gebied rond Stevensweert is sinds 1960 gebruikt ten behoeve van grondstoffenwinning. Het merendeel van de ontstane plassen is daarna weer opgevuld met grond. Maar er zijn ook enkele oude grindwinplassen overgebleven.
 
Rijkswaterstaat wil die plassen op 3 plekken gaan verbinden met de Maas via nieuw aan te leggen geulen: in de Laakerweerd (bij de Dilkensplas en Teggerseplas), bij de Molensteense plas en bij plas Brandt. Door middel van aarden dammetjes, die over een aantal grote duikers in de geulen komen te liggen, moeten de Maasoevers bereikbaar blijven voor grazers en landbouw- en onderhoudsvoertuigen.
 
Het gebied krijgt zo een ecologische impuls. Waterplanten, vissen en kleine waterdiertjes die van stromend water houden krijgen met de langzaam stromende geulen weer de kans zich te vestigen en voort te planten. In de plassen is dood hout voorzien, waar zich allerlei microfauna aan kan hechten. Ook de waterkwaliteit zal verbeteren doordat het water vaker ververst wordt via de aantakkingen aan de Maas.

Oevers

Verder is het de bedoeling op een groot deel van de Maasoevers in dit gebied de stenen oeverbekleding weg te halen. Dit betreft de maatregelen Oever Laak en Oever Brandt-Visvijver. Afkalving en aanzanding krijgen dan weer zoveel mogelijk de ruimte om een geleidelijke overgang van water naar land te boetseren. De rivierstrandjes van vroeger komen gedeeltelijk terug. Zo zagen de flanken van de Maas eruit voordat ze werden vastgelegd met steen. Dat was ook het natuurlijke leefgebied van planten en dieren die in het riviersysteem thuishoren. 

Planning

De resterende beoogde KRW-maatregelen die onder deze Kennisgeving vallen, zijn Geul Hansummerweerd-Oude Maasarm in de gemeente Roermond en Geul De Weerd-Reuver in de gemeenten Beesel en Peel en Maas. Ingenieursbureau Arcadis werkt momenteel de ontwerpen van alle 7 maatregelen uit en houdt daarbij zo goed mogelijk rekening met eventuele archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, beschermde plant- en diersoorten en wensen uit de omgeving. De komende periode wordt een ontwerpnotitie opgesteld. De maatregel moet uiterlijk eind 2027 zijn gerealiseerd.

Inloopavonden

Om de omgeving de gelegenheid te bieden vragen te stellen over deze voorgenomen maatregelen, organiseren Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis 2 inloopbijeenkomsten. Deze vinden plaats op maandag 11 september in De Troubadour, Markt 7 te Beesel en op dinsdag 12 september in restaurant Int Brookx, In het Broek 1 te Stevensweert. U bent welkom om tussen 19.30 en 21.00 uur binnen te lopen (er is geen plenair deel). Vooraf aanmelden is niet nodig.

De sluitingsdatum om te kunnen reageren op de Kennisgeving is dinsdag 26 september 2023. Dat kan op 3 manieren:
- Digitaal - mail uw reactie naar KRW.ZN@rws.nl
- Mondeling -vraag een gesprek aan met de omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact met hem/haar opnemen via het emailadres KRW.ZN@rws.nl om een afspraak te maken.
- Per post - stuur een gefrankeerde brief naar Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website samenwerkenaanriviernatuur.nl. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio!

Afbeeldingen Studio Retouched|RWS
290823/HvL 

Wellicht interessant