img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-1-2022 11:00

Dorpsraad Buggenum: Grote zorgen grootschalige afvalopslag en -verwerking Zevenellen

Buggenum - 19 januari 2022 - Dorpsraad Buggenum maakt zich grote zorgen over de ontwikkelingen op bedrijventerrein Zevenellen met betrekking tot de komst van diverse afvalverwerkingsbedrijven en heeft hierover een brief geschreven aan de inwoners van Buggenum, Haelens Broek en Midden-Limburg. Dit is de integrale inhoud van deze brief: 

img

"Aan: inwoners van Buggenum, Haelens Broek en Midden-Limburg
Betreft: Afvalverwerking Zevenellen
Datum: 15 januari 2022

Geachte dorpsgenoten en inwoners van Midden-Limburg,

Hierbij willen wij u informeren over de ontwikkelingen op het Zevenellen terrein die ongetwijfeld invloed gaan hebben op ons dorp en op de wijde omgeving.

Op dit moment worden voor de vestiging van bedrijven op het Zevenellen terrein in stilte diverse vergunningen verleend en andere zijn in voorbereiding. Er zijn al vergunningen verleend voor mestverwerking en voor de opslag en overslag van oude metalen. Ook voor de opslag en verwerking van 400.000 ton bedorven veevoer en levensmiddelenafval, duizenden tonnen oliën en (frituur)vetten, is een eerste vergunning afgegeven. Nu nog voor slechts 13 silo’s, maar in totaal zijn er 69 silo’s gepland!

Verder is er een biomassacentrale in voorbereiding die 1.000.000 ton varkensdrijfmest en vervuild rioolslib alsook honderdduizenden tonnen groen- en groenteafval gaat verwerken. Energiebedrijf RWE is voornemens om in de nabije toekomst op het Zevenellenterrein kunststof afval van 8 miljoen huishoudens (Nederland heeft er ongeveer 7 miljoen) te gaan verzamelen, wassen met Maaswater, drogen en vermalen tot korrels als brandstofvoorziening voor Chemelot in Geleen. Naast ruimte voor de verwerking is ook een enorme opslag op Zevenellen nodig om de Chemelot fabriek continue van brandstof te voorzien.

Zevenellen wordt zo een hotspot van afvalverwerkende industrie met als doel het produceren van groene energie en CO2 reductie. Helaas zijn de productieprocessen die toegepast worden om deze groene energie te maken verre van groen en kosten ze tijdens de productie in de meeste gevallen meer energie dan ze later gaan opbrengen en leveren veel overlast voor de omgeving. Een wassen neus dus waarvan alleen de ondernemers zelf wijzer worden door het opstrijken van grote bedragen subsidies!

De vergunningen van al deze activiteiten worden verleend door de gemeente Leudal. De betreffende ambtenaren hebben het mandaat om de handtekening van Burgemeester en wethouders te zetten onder alle vergunningen die passen binnen het bestemmingsplan. Omdat de regels van het bestemmingsplan zo ruim zijn, worden alle vergunningaanvragen goedgekeurd.

Door deze gang van zaken hebben zowel het college van B&W als de Gemeenteraad nauwelijks kennis van de consequenties van de ontwikkelingen op het Zevenellen terrein en van welke dreiging Leudal boven het hoofd hangt. In de meeste fracties van de Gemeenteraad is Zevenellen zelfs geen onderwerp van gesprek. Ook op de Provincie Limburg hoeven we niet te rekenen. Deze opereert vanuit het belang van de ondernemers, ondersteunt deze met grote subsidiebedragen en helpt bij het omzeilen van wettelijke verplichtingen zoals het uitvoeren van een M.E.R. rapportage. De Provincie heeft daarnaast tegenstrijdige petten op: zij faciliteert en financiert, maar is straks ook verantwoordelijk voor controles en sanctionering. Zowel gemeente Leudal als Provincie Limburg hebben geen oog voor de belangen van burgers en omgeving!

Wat verder nog zorgen baart is dat bij de tot nu verleende vergunningen bedrijfsprocessen, veiligheids- en handhavingsprotocollen en daaraan gekoppelde sancties ontbreken. Dit gebeurt wel in andere gemeenten met gelijksoortige bedrijven.

Wat betekent dit alles?

Midden-Limburg krijgt de grootste afvalhoop van Europa. De voordelen hiervan worden buiten deze omgeving genoten door onder meer Chemelot in Geleen, grootschalige varkensbedrijven in Noord-Limburg en Noord Brabant, afvalverwerkers van heel Nederland en delen van België en Duitsland. Niet alleen Buggenum zal de nadelen gaan ervaren want de impact voor de omgeving rondom Zevenellen zal enorm groot zijn. Roermond bijv., met 12.000.000 jaarlijkse bezoekers (o.a. Outletcentrum en Maasplassen) krijgt de afvalhoop op 1500 tot 2000 meter van de bebouwing voor de deur. Zowel inwoners als bezoekers gaan de stank van deze gigantische afvalverwerkers ervaren. Gemeente Leudal hoeft geen geld meer te investeren in toerisme en recreatie, want het woord Leudal betekent in de toekomst: afval, mest, stank, lawaai en een vervuilde Maas.

Oproep: Op dit moment coördineert de Dorpsraad drie juridische processen tegen reeds verleende vergunningen waartegen diverse inwoners bezwaar hebben aangetekend. Bij één daarvan sluiten inmiddels ook inwoners van Roermond aan. Stap voor stap ontstaat in de regio een intensieve samenwerking zodat wij niet alleen staan. Het is ook hard nodig dat er een grote tegenbeweging gaat ontstaan, een groep mensen die zich inzet voor behoud van de leefbaarheid van Midden Limburg. Als Dorpsraad gaan wij door met deze activiteiten, we hebben een lange adem. We hopen dat u ons steunt wanneer we beroep op u doen. U kunt ons nu al helpen door deze informatie te verspreiden. We publiceren deze informatie ook op onze website en FB-pagina, hopelijk gaat u deze zoveel mogelijk delen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer Ger Brouns tel. nr. 06 20608037.

Vriendelijke groet, namens werkgroep milieu van Dorpsraad Buggenum

Marie-José Baur, voorzitter Ger Brouns, coördinator werkgroep milieu" 

Foto Dorpsraad Buggenum
190122/HvL

Wellicht interessant