img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

18-1-2023 11:32

Oproep Waterschap Limburg aan boeren en tuinders - houd water vast

Limburg - 18 januari 2023 - Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) roepen boeren en tuinders op om de komende maanden zoveel mogelijk water vast te houden, met als doel de grondwaterpeilen zo hoog mogelijk te hebben naar het voorjaar en de zomer toe. Dat is hard nodig, want op dit moment wordt de grondwatervoorraad, ondanks de regen van de laatste tijd, nog onvoldoende aangevuld.

img

In de voorgaande jaren heeft het tekort aan grondwater geleid tot onttrekkingsverboden en dat wil het waterschap juist voorkomen. Soms is een onttrekkingsverbod nodig om de beken, en dan met name de flora en fauna in (en rondom) de beken, te beschermen. Voldoende water is van belang voor zowel landbouw als natuur. Water is noodzakelijk voor zowel de productie van veilig en gezond voedsel als voor vergroting van de biodiversiteit.

Wat doet het waterschap zelf om zoveel mogelijk water vast te houden?

• de waterpeilen in de beken in de periode oktober – maart zo hoog mogelijk houden, waarbij rekening wordt gehouden met de locaties waar makkelijk wateroverlast kan ontstaan. Bij piekbuien kan het waterschap in 24-48 uur de stuwen weer verlagen.

• Sinds 2010 zijn ruim 1600 boerenstuwen geplaatst. In 2023-2024 wil het waterschap nog eens 400 boerenstuwen plaatsen.

• Op diverse plekken worden stuwen vervangen of geautomatiseerd. Voordeel hiervan is dat een automatische stuw beter regelbaar is. Daardoor kan lokaal hogere waterpeilen worden gehanteerd.

• Het maaibeheer wordt aangepast.

De inspanningen die het waterschap samen met partners en omgeving de afgelopen jaren heeft gedaan, hebben hun vruchten afgeworpen. Waterschap Limburg was het laatste waterschap in Nederland dat een onttrekkingsverbod heeft ingesteld in 2022.

Communicatie

Droogtemitigatie door meer water vast te houden heeft in Noord- en Midden-Limburg een ander karakter dan in Zuid-Limburg. Dit vanwege de in het zuiden aanwezige lössgrond en het kleiner aantal beken. Daarom richt de huidige campagne zich vooral op Noord- en Midden-Limburg. Hierbij worden middelen ingezet als bijeenkomsten, filmpjes en artikelen. Er komen verschillende thema’s aan de orde: boerenstuwen, beregeningstechnieken, subirrigatie, nieuwe waterbesparende technieken en het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem.

Tussen half januari en half februari organiseren de LLTB en Waterschap Limburg vier themabijeenkomsten in Noord- en Midden-Limburg. Dit gebeurt bij ondernemers op locatie. De thema’s die aan de orde komen, zijn boerenstuwen, beregeningstechnieken, subirrigatie, nieuwe waterbesparende technieken en het verhogen van organische stoffen in de bodem. Aanmelden kan tot 21 januari 2023. Aanmelden kan via de volgende link: www.lltb.nl/waterbijeenkomsten

Foto Waterschap Limburg (boerenstuw)
180123/HvL 

 

Wellicht interessant