img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-3-2020 02:44

Krachtenbundeling voor toekomstbestendige Willem Alexanderhaven Roermond

Roermond, 30 maart 2020 - Bedrijven aan het water en betrokken overheden (provincie Limburg, gemeente Roermond en Waterschap Limburg) gaan zich gezamenlijk inzetten om het havengebied Willem Alexander toekomstbestendig te maken. Dit is het resultaat van een online bestuurlijk overleg tussen partijen. 

img

Door de inzet van de verschillende partijen te combineren ontstaat een totaalplan met meerwaarde voor het hele havengebied. De komende periode verkennen partijen of zij dit totaalplan kunnen uitwerken in de vorm van een aanvraag voor Europese subsidie. 

Op initiatief van de gemeente hebben de bedrijven en overheden afgelopen maanden verkend hoe een dergelijke samenwerking eruit zou kunnen zien. Het havengebied kent grote potentie als logistieke hotspot. Niet alleen maken vrijwel alle bedrijven aan de haven onderdeel uit van de circulaire economie, de haven biedt als overslagplaats grote mogelijkheden om transport dat tot nu toe met vrachtauto´s over de weg plaatsvindt voortaan met binnenschepen te verzorgen.

Mede vanuit het Goederen Corridor Programma heeft de Provincie Limburg zich bereid getoond om de voorbereiding van dit voorstel actief te ondersteunen. Het voorstel raakt veel provinciale beleidsdoelstellingen, zoals kansen en uitdagingen op het gebied van mobiliteit, circulariteit, energietransitie en economische ontwikkeling.

De Willem Alexanderhaven heeft een urgente hoogwaterbeschermingsopgave als onderdeel van de bescherming van Roermond. De huidige primaire kering is op dit moment niet hoog en sterk genoeg. Deze kering zal voor eind 2024 aanzienlijk opgehoogd moeten worden tot de wettelijke norm ter bescherming van het achtergelegen gebied. Vanuit deze verantwoordelijkheid gaat het waterschap de keuzes die gemaakt zijn in het voorkeursalternatief, dat begin 2019 werd vastgesteld, nu uitwerken in een zogeheten projectplan Waterwet. Dit plan kan naar verwachting vanaf december 2020 in ontwerp ter inzage worden gelegd.

In het totaalplan komen meerdere sporen samen: de ambitie van de haven om uit te groeien tot duurzame logistieke hotspot, de provinciale doelen en de hoogwaterbeschermingsopgave. Een betere bescherming van het hele gebied tegen hoogwater, dus ook op de plaatsen waar geen primaire kering ligt, is onderdeel van de ambitie om uit te groeien tot dé regionale duurzame hotspot. Immers een goede hoogwaterbescherming en logistieke kansen gaan hand in hand.

De eerste stap naar het totaalplan is een onderzoek dat de provincie uitvoert naar de oprichting van een openbaar/autonoom havenbedrijf. Dit kan voor de zomerperiode van 2020 worden afgerond. Met de uitkomsten wordt vervolgens de verdere uitwerking van de plannen ter hand genomen voor een aanvraag voor de Europese subsidieregeling voor het einde van het jaar.  

Foto: Waterschap Limburg
 

Tags
Wellicht interessant