img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-5-2020 03:39

Vestiging hondenpension aan Veldstraat 4 in Grathem

Grathem - Het college van de gemeente Leudal stemt in met de herziening van het bestemmingsplan voor de vestiging van een hondenpension (maximaal 40 honden), aan de Veldstraat 4 in Grathem. Hier is een voormalige varkenshouderij gevestigd, waar nu nog slechts akkerbouw wordt bedreven. Wens is om de akkerbouw verder uit te breiden en de voormalige varkensstal te transformeren tot een hondenpension. 

img

Met de omgeving hebben diverse overlegmomenten plaatsgevonden, waarna de plannen op diverse punten zijn aangepast. Er is sprake is van een goede ruimtelijke ordening en een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden. 

Accent op ontwikkelingsmogelijkheden

De locatie Veldstraat 4 te Grathem valt onder het ‘Buitengebied’. Dit zijn gebieden met over het algemeen een agrarisch karakter en met ruimte voor doorontwikkeling van agrarische bedrijven. In dit gebied ligt het accent op ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijfslocaties, landbouw, terugdringen van de milieubelasting vanuit de landbouw en de kwaliteit en het functioneren van de ondergrond.

Hergebruik of alternatieve economische activiteiten

Er wordt de komende jaren meer vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing verwacht. Het proces van functieverlies speelt al langere tijd, maar het aanbod van leegstaand vastgoed blijft toenemen en de vraag blijft achterwege. De provincie streeft ernaar dat vrijkomende agrarische bebouwing zoveel mogelijk wordt hergebruikt door de land- en tuinbouw, ter voorkoming van verdere verstening in het buitengebied. Als dat niet lukt is mogelijk benutting voor alternatieve economische activiteiten aan de orde als hier in de betreffende sectoren behoefte aan is, en de functie geen belemmeringen voor bestaande functies met zich meebrengt.

Bijdrage aan leefbaarheid

Met de vestiging van het hondenpension is sprake van een kleinschalige bedrijfsontwikkeling in het buitengebied die zorgt voor verbreding van de agrarische bedrijfsvoering. De gemeente ondersteunt deze verbreding. Daarnaast is ook het behoud van voldoende bedrijvigheid van betekenis voor de lokale economie, de leefbaarheid, sociale binding en cohesie. Het bedrijf blijft bestaan en wordt voortgezet waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een leefbaar buitengebied. Deze ontwikkeling past bij het programma ‘Buitengebied in beweging’ waar Leudal actief in participeert.

Raad

De raad stelt het definitieve bestemmingsplan vast. Voor het ontwerp bestemmingsplan geldt dat door iedereen een zienswijze kan worden ingediend. 

 

Tags
Wellicht interessant