img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

7-3-2021 12:27

Aanleg vispassage 'Verlengde Oude Maas' tussen Ohé en Laak en Stevensweert

Ohé en Laak/Stevensweert - 7 maart 2021 - Tussen Ohé en Laak en Stevensweert ligt het stroomgebied van de Oude Maas. Deze beek komt uit in de Molenplas, die is verbonden met de Biltplas die weer is verbonden met de Maas. Deze plassen zijn moeilijk te passeren voor vissen, die vanuit de Maas door de twee plassen en door de Oude Maas richting de Geleenbeek willen om zich voort te planten. Om de vissen te helpen wordt een nieuwe beek (vispassage) aangelegd langs de Molen- en Biltplas, zo meldt Dorpsraad Stevensweert.

img

Aanleiding

De vissen willen vanuit de Maas door de Molenplas en Biltplas en door de Oude Maas richting de Geleenbeek om zich voort te planten. Ze voelen normaal aan de stroming van het water welke kant ze op moeten; de zogenoemde ‘lokstroom’. Dit gaat nu niet goed doordat er weinig stroming is in de plassen. Hierdoor voelen de vissen niet welke richting ze op moeten zwemmen en kunnen ze de ingang van de Oude Maas niet altijd vinden.

Om de vissen te helpen leggen Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat een nieuwe beek (vispassage) aan langs de Molen- en Biltplas. De uitvoering van werkzaamheden gebeurt onder ecologische begeleiding en in afstemming met Natuurmonumenten als eigenaar en beheerder van het gebied. De nieuwe beek krijgt de naam Verlengde Oude Maas.

Het doel

Door dit project verbetert de zwemroute voor vissen vanuit de Maas naar de Oude Maas. Hierdoor kunnen ze de plekken waar ze voortplanten beter bereiken. Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg voeren dit project uit zodat dit gebied voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van de KRW is het oppervlaktewater in Europa uiterlijk in 2027 in goede toestand terug te brengen. Dit betekent dat het water niet vervuild is en een geschikt leefgebied is voor de planten en dieren die er thuishoren.

Rijkswaterstaat onderzoekt of nog meer KWR maatregelen uitgevoerd kunnen worden in de gemeente Maasgouw. Het gaat om nog twee oevers en drie ondiepe geulen.  Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. 

Vergunningen en digitale informatieavond

Van dinsdag 23 maart tot en met maandag 3 mei liggen de stukken ter inzage bij de Waterschap Limburg.

Informatieavond 23 maart

Om direct betrokkenen en andere geïnteresseerden mee te nemen wordt met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten op 23 maart om 19.30 uur een online informatieavond georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt vertele welke stappen tot nu toe zijn gezet, wat de stand van zaken van de vergunningen is en wordt het ontwerp gepresenteerd. Vanwege de huidige coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst digitaal plaats.

Aanmelden voor deze avond kan door te mailen naar projectcommunicatie@waterschaplimurg.nl

Het project 

Aan de oostkant langs de Biltplas en de Molenplas wordt een vispassage aangelegd die de naam ‘Verlengde Oude Maas’ krijgt. Deze 2 km lange nieuwe beek zal licht slingerend van de noordzijde van de Biltplas naar de monding van de Oude Maas aan de zuidkant van de Molenplas stromen. Doordat het water door een smalle, ondiepe, bedding loopt, stroomt het harder. De ‘lokstroom’ is daar dan ook sterker dan in de Molenplas. Hierdoor ontstaat een soort hulproute voor de vissen.

Deze vispassage wordt aangelegd in de bestaande natuur en zoveel mogelijk daar waar vroeger een beek stroomde. Op verschillende plekken komen oversteekplaatsen voor wandelaars over de nieuwe beek. Eén daarvan is bij de parkeerplaats aan de Verlengde Oude Maasweg, waar een aquaduct wordt gemaakt om de Verlengde Oude Maas te laten kruisen met de Echtermolenbeek. De Molenbeek zal onder de nieuwe vispassage doorstromen naar de Biltplas.

Ook komen er op vier plekken doorwaadbare plaatsen voor de grote grazers: op die manier kunnen de Galloway-runderen en de Konikpaarden van de ene kant van de beek naar de andere kant lopen.De beek wordt aangelegd in het leefgebied van verschillende plant- en diersoorten. De werkzaamheden gebeuren daarom onder ecologische begeleiding en buiten het broedseizoen. Als dat nodig is, worden maatregelen getroffen om de planten en dieren zo min mogelijk te verstoren.

Planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden in het najaar van 2021. Eerder vinden al wel voorbereidingen plaats. Waaronder het verplaatsen van de bevers. Er zijn in de buurt van de nieuwe beek een paar beverburchten. Om de bevers op deze plekken niet te verstoren,  wordt ervoor gezorgd dat ze tijdelijk een ander plekje in het gebied zoeken. Er worden stokken voor de ingang van de burchten gezet, die de bever iedere keer opnieuw moet doorknagen om bij zijn hol te komen. Na een tijdje vindt de bever dit vervelend en gaat hij naar een andere plek in het gebied.

Daarnaast is het nodig bomen en struiken weg te halen. Dat gebeurt na het broedseizoen. Het werk gaat naar schatting 6 maanden duren.

Wat merkt u?

Het deel van het gebied waar wordt gewerkt, is tijdens de uitvoering voor de veiligheid afgesloten voor wandelaars en sportvissers. Het vogeluitkijkpunt blijft wel bereikbaar. Machines en vrachtauto’s in het terrein kunnen daarnaast voor geluids- en stofoverlast zorgen.


Foto/afbeelding Dorpsraad Stevensweert Tags
Wellicht interessant