img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-6-2022 11:08

Omgevingsvergunning sportpark 't Maasveld in Neer blijft overeind

Neer - 9 juni 2022 - Naar aanleiding van de op 21 oktober 2021 door de gemeente Leudal verleende omgevingsvergunning aan Stichting Sportpark ’t Maasveld in Neer voor het kappen van 14 gemeentelijke bomen, zijn door omwonenden bezwaarschriften ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft de bezwaarschriften beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de ingebrachte bezwaren geen aanleiding geven om de gevraagde omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken.

img

Bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning

Een aantal omwonenden is het om diverse redenen niet eens met de herontwikkeling van Sportpark ’t Maasveld. Dit omdat zij negatieve effecten op hun leefomgeving verwachten. Zowel door de gemeente als door Stichting ’t Maasveld, initiatiefnemer tot de herontwikkeling, zijn belanghebbenden en omwonenden op diverse momenten geïnformeerd over de plannen.

Ook zijn de plannen naar aanleiding van inbreng door belanghebbenden op onderdelen aangepast resulterend in het huidige herinrichtingsplan dat onderdeel uitmaakt van deze kapvergunning. Het huidige herinrichtingsplan heeft niet alle bezwaren van omwonenden kunnen wegnemen, omdat niet volledig aan de wensen tegemoet is gekomen.

Wethouder Robert Martens: “Ondanks het gegeven dat diverse omwonenden en aan hen gelieerde personen bezwaar hebben gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van de 14 gemeentelijke bomen volgt het college het advies van de bezwarencommissie, waardoor de verleende omgevingsvergunning overeind blijft.”

De bezwarencommissie heeft het merendeel van de bezwaren afgewezen, omdat de bezwaarmakers niet in de directe omgeving van het Maasveld wonen.­­­­­­­­­­­­­­

Stockfoto
090622/HvL

 

Wellicht interessant