img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-3-2019 12:00

Weigeringsbesluit Zonneweide Heythuysen is terecht

Heythuysen - Op 9 oktober en 6 november 2018 heeft het college van de gemeente Leudal de aanvraag voor een omgevingsvergunning van Arbor Projecten B.V. voor 40 hectare zonneweide op de locatie Aan het Broek in Heythuysen geweigerd. Arbor heeft hiertegen bezwaar gemaakt en gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg achtte zich hiertoe niet bevoegd en gaf aan dat het college het bezwaarschrift verder moest afhandelen. Het college is hierin geadviseerd door de onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en deze is van mening dat het college van de gemeente Leudal terecht de gevraagde (binnenplanse) omgevingsvergunning heeft geweigerd. 

Op 19 maart 2019 bracht de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften advies uit aan het college. De commissie adviseerde: “het weigeringsbesluit in stand te laten en het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.”

Verlening van een omgevingsvergunning leidt in dit geval tot een feitelijk andere bestemming. De zonneweide kan niet naast de golfbaan bestaan en maakt de realisatie van de golfbaan tijdens de looptijd van het bestemmingsplan onmogelijk. Bovendien ontbreekt een nadere onderbouwing of nader onderzoek en kan niet voldoende worden gemotiveerd dat het stedenbouwkundig beeld niet onevenredig wordt aangetast en dat de waarde van de onder- en omliggende bestemmingen niet onevenredig worden geschaad.

Tegen de beslissing op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg en kan (opnieuw) voorlopige voorziening worden gevraagd.

Tags
Wellicht interessant