img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

31-5-2021 10:59

Leudal kijkt naar alternatieven voor basisscholen kleine kernen

Buggenum/Heibloem/Kelpen-Oler - 31 mei 2021 - In december 2020 heeft de voorzitter van de raad van bestuur van SPOLT aangegeven voornemens te zijn om per 1 augustus 2021 basisscholen De Heihorst (Heibloem) en St. Liduina (Kelpen-Oler) en per 1 augustus 2022 de Antoniusschool (Buggenum) te sluiten. Het schoolbestuur heeft nog geen definitief besluit genomen over de sluiting van de scholen. Desondanks wordt toch al gekeken naar alternatieven en/of mogelijkheden voor de basisscholen.

img

De gemeente Leudal heeft volop van doen met de leefbaarheid in de dorpen, waar de school een cruciale rol in vervult. De gemeenteraad vindt de leefbaarheid in de dorpen zo belangrijk, dat besloten is om een werkgroep van raadsleden in te richten. Deze werkgroep heeft als doel om vanuit een niet politieke insteek over de voorgenomen sluiting advies uit te brengen aan de gemeenteraad van Leudal.

Wet

De mogelijkheden voor gemeenten bij sluiting van scholen zijn beperkt. Voor wat betreft onderwijs-huisvesting heeft de gemeente een beperkte, wettelijk vastgelegde, taak als het gaat om nieuw-bouw, renovatie, uitbreiding en constructiefouten.

Een belangrijke rol bij het vertegenwoordigen van ouders, leerlingen en personeel van basisscholen is weggelegd voor de Medezeggenschapsraad (MR). Als een schoolbestuur een sluiting voorstelt, heeft de MR een adviesrecht.

Naar verwachting zullen alle drie de scholen een negatief advies uitbrengen aan SPOLT m.b.t. de aangekondigde sluiting. Als schoolbestuur SPOLT de adviezen van de MR-en niet overneemt, kunnen de MR-en het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Eventueel alternatief

Als eventueel alternatief is onder andere gekeken naar de per 1 juni 2021 in werking tredende “Wet meer ruimte voor nieuwe scholen”. Op dit moment is een nieuwe school beginnen alleen mogelijk op basis van een pedagogisch-didactisch of onderwijskundig concept in combinatie met een erkende geloofs- of levensovertuiging, een zogenaamde richting.

De nieuwe wet staat ook het vestigen van een school toe zonder een richting. Deze wet brengt echter verandering in de bekostiging. Ook de stichtings- en opheffingsnormen blijven ongewijzigd. Dit betekent dat om een nieuwe school te stichten toch voldaan moet worden aan de stichtingsnorm van 200 leerlingen.

Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting (IHP)

Om meer te kunnen samenwerken en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is de gemeente met de in Leudal werkzame schoolbesturen een overleg gestart om te komen tot een integraal huisvestingsplan. Een IHP is een meerjarenperspectief voor onderwijshuisvesting.

Zorgen

Wethouder Robert Martens: “Als wethouder deel ik de zorg van ouders over een eventuele sluiting van de scholen. Tegelijkertijd is de directe invloed die we als gemeente op het aanbod en de kwaliteit van dit onderwijs beperkt. De Rijksoverheid bekostigt de scholen namelijk rechtstreeks. Indien de scholen gedurende drie jaar minder leerlingen tellen dan de lokale instandhoudingsnorm (51 leerlingen), wordt de bekostiging stopgezet. Op dit moment zit alleen de school in Heibloem twee jaar onder de opheffingsnorm van 51 leerlingen. Als wethouder is mij er veel aan gelegen om invulling te blijven geven aan de leefbaarheid van de kernen. De voorgenomen sluiting van de basisscholen wordt ook door de lokale gemeenschappen gezien als een forse aantasting van de leefbaarheid, o.a. door het wegvallen van een vestigings- en bindingsfactor. Het is voor iedereen dan ook heel belangrijk dat er samen met de werkgroep van de gemeenteraad nu al gekeken gaat worden naar alternatieven.”

Foto DeltaLimburg.nl (BS St. Liduina Kelpen-Oler)

310521/HvL

Tags
Wellicht interessant