img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-10-2022 12:10

Dijkversterking Thorn-Wessem en herinrichting van de Thornerbeek

Thorn/Wessem - 1 oktober 2022 - Waterschap Limburg werkt aan sterke dijken in heel Limburg. Een van de projecten is de dijkversterking Thorn – Wessem. De verkenningsfase is afgerond en project Thorn – Wessem bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. Eén van de eerste activiteiten buiten is het uitvoeren van onderzoeken, waarmee vanaf oktober wordt gestart. Ook wordt de Thornerbeek verlegd om de beek weer voldoende ruimte te geven na de versterking van de dijk bij Thorn en Wessem.

img

Met de onderzoeken verzamelen we waardevolle informatie over het gebied. Want alleen met alle feiten op tafel kan Waterschap Limburg weloverwogen keuzes en een passend dijkontwerp maken. Vanaf oktober 2022 voert het waterschap onderzoeken uit in het projectgebied Thorn – Wessem.

Herinrichting van de Thornerbeek

Bij het versterken van de dijk bij Thorn en Wessem ontstaat onvoldoende ruimte voor de huidige smalle Thornerbeek. Daarom wordt deze beek verlegd. Daarbij heeft het waterschap ook de opgave deze in te richten als een natuurbeek om te voldoen aan de vereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water. Door herinrichting van oevers, uiterwaarden en beekmondingen worden verdwenen leefgebieden van waterplanten en -dieren in  de Maas en de beekmondingen weer zoveel mogelijk teruggebracht.

Onderzoeken vanaf najaar 2022

In het najaar van 2022 en in 2023 vinden meerdere onderzoeken plaats als voorbereiding op de verdere uitwerking van de dijkversterking Thorn – Wessem en de herinrichting van de Thornerbeek. De resultaten van de onderzoeken zijn belangrijk voor het ontwerp en benodigde ruimtebeslag van de versterkte waterkering en de te verleggen Thornerbeek.

Het gaat om:

- natuuronderzoek,
- geotechnisch onderzoek,
- geofysisch onderzoek,
- inmeten van niet waterkerende objecten,
- bomeninventarisatie,
- kabels en leidingen onderzoek,
- milieukundig onderzoek,
- archeologisch onderzoek,
- grondwaterstanden door middel van peilbuizen,
- conventioneel explosieven onderzoek.

Meer informatie over de verschillende onderzoeken is te vinden op de website van Waterschap Limburg.

De meeste onderzoeken vinden plaats op openbaar terrein. Soms is het nodig om onderzoek te doen op privéterrein. De eigenaren van de te betreden percelen voor deze onderzoeken hebben een brief met informatie hierover ontvangen. Met de eigenaar en/of gebruiker wordt besproken welke onderzoeken uitgevoerd worden, hoe lang dit duurt en wat de impact is voor de eigenaar.

Foto Ger Peeters|Waterschap Limburg
011022/HvL

Wellicht interessant