img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-7-2020 12:30

De bever doet het (te) goed in Limburg

28 juli 2020 - De populatie bevers in Limburg blijft toenemen en bedraagt naar schatting van het waterschap ongeveer 1100 exemplaren. Waterschap Limburg, en andere water- en natuurbeheerders, hebben hierdoor vaker te maken met negatieve gevolgen van de aanwezigheid van de bever, zoals holen in dijken en oevers. Waterschappen moeten ervoor zorgen dat dijken en kades sterk en veilig zijn. Om die reden zijn in de periode december 2019 - april 2020 dertig bevers gedood.

img

De groeiende populatie bevers leidt tot schade en risico’s voor de waterveiligheid. Waterschappen hebben de wettelijke taak om te zorgen dat dijken en kades sterk en veilig zijn. Op plekken waar de bever blijvend voor schade zorgt, is Waterschap Limburg bevoegd om in te grijpen en de bever te beheren. Dat heeft ertoe geleid dat in de periode december 2019 tot en met april 2020 dertig bevers zijn gedood.

Peilbeheer en schade
Het waterschap is peilbeheerder in de Limburgse beken. De dammen die de bevers bouwen, zorgen voor een verhoogd waterpeil met onder andere natte landbouwgronden en soms ook natuurschade tot gevolg. Dat leidt vooral tot problemen op het moment dat er veel neerslag valt. Naast problemen met peilbeheer en natschade, zorgen ook ondergravingen en verzakkingen voor veiligheidsrisico’s ten aanzien van machines en recreanten langs het beeksysteem. Het voorkomen en herstellen van schades kost veel geld. In 2019 heeft het waterschap drie ton uitgegeven aan beverbeheer.

Groei aantal bevers
Het groeiend aantal bevers leidt ertoe dat de dieren steeds vaker op minder geschikte plekken in het watersysteem voorkomen. De duurzame staat van instandhouding van de bever in Limburg komt door het beverbeheer niet in gevaar, omdat deze in de aangewezen kansrijke bevergebieden wordt veiliggesteld. In kansrijk bevergebied mogen er namelijk geen bevers worden gedood. Het wegvangen van de dieren is niet mogelijk, omdat de dieren (inter)nationaal niet kunnen worden uitgezet. Op alle overige locaties wordt schade door dammen en graverij door het waterschap beperkt door het inzetten van niet-dodelijke methoden, zoals het verlagen van dammen of het aanleggen van een buis door de dam. Op een vijftal locaties (stroomgebied Putbeek, Pepinusbeek, Ur, Kingbeek en Neerpeelbeek)  is door het waterschap het zwaarste instrument op het gebied van beverbeheer ingezet omdat er geen andere opties meer waren.

Evaluatie Faunabeheerplan
Samen met andere partners, zoals Rijkswaterstaat en de LLTB heeft Waterschap Limburg gevraagd om een evaluatie van het faunabeheerplan, specifiek op het beverbeheer. Insteek van Waterschap Limburg is om de kosten voor beverbeheer omlaag te brengen, bevers in kansrijke gebieden zo veel mogelijk ongemoeid laten en te experimenteren met innovatieve oplossingen zoals de inzet van beverwachters en inzet van  buitenlandse expertise. Zo wordt dit najaar een beverdeskundige uit Canada naar Nederland gehaald om kennis over te dragen op het gebied van buizen aanbrengen in beverdammen om natschades terug te dringen. Het mogen beheren van zieke bevers is eveneens een aandachtspunt. Dat laat de regelgeving nu nog niet toe. Ook wordt met de Faunabeheereenheid Limburg en de provincie Limburg gekeken naar de samenwerking met Limburgse Wild Beheer Eenheden (WBE’s).

Stockfoto (beverdam)

Tags
Wellicht interessant