img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-6-2021 03:04

Ontwerp-inpassingsplan N280 Leudal ligt ter inzage

Midden-Limburg - 8 juni 2021 - Op dinsdag 1 juni hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het ontwerp-provinciaal inpassingsplan N280 Leudal vastgesteld. Hierin staat hoe de provinciale weg N280 opnieuw wordt ingericht.  Het gaat om het weggedeelte tussen de kruising met de N273 (Napoleonsbaan) en de A2 ter hoogte van Kelpen/Oler. Dit plan, het MER, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en bijbehorende stukken, liggen van 9 juni tot en met 21 juli 2021 voor iedereen (digitaal) ter inzage.  

img

Inzageperiode

In de periode 9 juni tot en met 21 juli 2021 kunt u uw zienswijze indienen.

Hoe kunt u de stukken inzien?

Fysieke inzage

Het ontwerp-inpassingsplan N280 Leudal, het MER, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en andere stukken die erbij horen, liggen van woensdag 9 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 voor iedereen ter inzage bij:

- het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30 tot 18.30 uur
- het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1, Heythuysen
- het gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1, Nederweert

op de daar gebruikelijke wijze en tijden en binnen de daar geldende coronamaatregelen.

Digitale inzage

U kunt alle stukken vanaf woensdag 9 juni ook digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPN280WLEUDAL-ON01. 

Wat gebeurt na 21 juli?

Na 21 juli worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota. Wanneer Provinciale Staten een besluit nemen over het definitieve provinciale inpassingsplan, laten ze de zienswijzen meewegen. Nadat Provinciale Staten het definitieve plan hebben vastgesteld, wordt de zienswijzennota gestuurd aan alle mensen die een zienswijze hebben ingediend.

Na vaststelling door Provinciale Staten liggen het inpassingsplan en de stukken die erbij horen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook niet-belanghebbenden kunnen daar rechtstreeks beroep instellen, maar alleen als zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-PIP.

Meer informatie is te vinden op de website N280verbindtleudal.nl

Foto DeltaLimburg.nl

080621/HvL

Tags
Wellicht interessant